Satan - ødeleggeren

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT. Og han opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen, "biblia" på gresk, betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:


(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).


(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus Kristus. Han opprettet en ny  frelsespakt for alle folkeslag

- det nye testamentet.


Den kristne bibelen består av GT og NT med til sammen 66 skrifter.


www.bibelhistorien.com © Magne AN Vågnes


Kontakt:

post@bibelhistorien.com


Bibelen på internett:

www.bibel.no


Lenker:

www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com

Anbefal www.bibelhistorien.com

Satan: ødeleggeren

Hvem eller hva er Satan?


Før Gud skapte noe materielt, skapte han det åndelige - "Himmelen" - med hærskarer av åndelige vesener: det er englene. Lucifer, som betyr "lysbæreren" på latinsk, var en tjenende ånd i høy posisjon, men ble stolt og begjærte Guds posisjon over skaperverket. (Jesaja 14,13)


Gud skapte englene som selvstendige personer med følelser, tanke og vilje. De kunne selv bestemme hvordan de ville forholde seg til hans allmakt. Lucifer ble ikke skapt ond, men han valgte bevisst å utfordre Guds suverenitet.


«Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.» (Jesaja 14,14)


Da ble han kalt Satan, som på hebraisk betyr "motstanderen". Hans taktikk var list og løgn, derfor kalles han også "fristeren" og "løgnens far".  Han lokket engler til opprør og frafall fra Gud. De falne englene kalles demoner og ble Satans tjenende ånder. (Johannes 8,44)


Satan og demonene mistet sine posisjoner og falt til et lavere nivå, som kalles "himmelrommet over jorden". Herfra angriper og anklager Satan stadig menneskene overfor Gud, derfor kalles han også Djevelen som betyr "baktaleren". (Ef 6,12)


Satans hensikt var å erobre Guds trone i himmelen, men han kunne ikke beseire Gud. Likevel klarte han å få makt over menneskene og overtok råderetten over jorden - pga. "syndefallet". Derfor kalles Satan også for "denne verdens fyrste". (Lukas 4,7)